Nhật bản OCR

Yêu cầu:rõ ràng và ngang văn bản, nền tảng đơn giản, nhỏ hơn hơn 2Mb kích thước, định dạng JPG.

Ví dụ hình ảnh đủ điều kiện

Nhật bản OCR

Nhật bản Trực tuyến OCR

Nhật bản OCR Dịch