แปลงอักขระโรมันฮิระงะนะ/คะทะคะนะ

ฮิระงะนะ/คะทะคะนะ

พูด ฮิระงะนะ/คะทะคะนะ

Roman