ژاپنی OCR

مورد نیاز:روشن و افقی متن، پس زمینه ساده، کوچکتر از سایز 2 مگابایت فرمت JPG.

نمونه تصویر واجد شرایط

ژاپنی OCR

ژاپنی آنلاین OCR

ژاپنی OCR ترجمه